Seminarium regionalne z shihanem Romanem Hoffmannem 7 dan